KET - Key English Test
Czym jest egzamin KET?

 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci KET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin KET zdaje około 40 000 osób rocznie w ponad 60 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do KET uczyli się angielskiego przez ok. 250 godzin.


Egzamin KET ważny jest bezterminowo.

 

Kto ocenia egzamin ?
Część ustna egzaminu KET jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

 

Kiedy odbywa się egzamin?
Egzamin KET odbywa się jeden raz w roku - w maju.

 

Kiedy zdający otrzyma certyfikat?
Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują certyfikatyUniversity of Cambridge Local Examinations Syndicate

 

Jak wyglądają egzaminy KET ?
Egzamin składa się z trzech części - PAPERS

Reading and Writing ( Paper 1) - 1 godzina 10 min, 50% całej punktacji. Reading składa się z 5-7 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't say, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów, Writing, w zależności od poziomu, składa się z 2-3 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.

Listening - (Paper 2) - ok. 30 min., 25 punktów - składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie elementów tekstu.

Speaking - ( Paper 3) - od 8 do 10 min, 25 punktów - w tej cześci standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z dwóch części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem o swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. Rozmowa trwa około 6 min. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą przez około 3-4 min.

 

PET - Preliminary English Test

Czym jest egzamin PET?

 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci PET potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponad podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin PET zdaje około 80 000 osób rocznie w ponad 80 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do PET uczyli się angielskiego przez ok. 375 godzin.

Egzamin PET ważny jest bezterminowo.

 

Kto ocenia egzamin ?
Część ustna egzaminu PET jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

 

Kiedy odbywa się egzamin ?
Egzamin PET odbywa się dwa razy w roku - w maju i listopadzie.


Kiedy zdający otrzyma certyfikat ?
Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują certyfikatyUniversity of Cambridge Local Examinations Syndicate

 

Jak wyglądają egzaminy PET?
Egzamin składa się z trzech części - PAPERS

 

Reading and Writing ( Paper 1) - 1 godzina 30 min., 60 punktów - Czytanie składa się z pięciu zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu lub pytania typu "prawda czy fałsz". Pisanie składa się z trzech zadań. Kandydat musi wypełnić formularz, przekształcić pięć zdań i napisać krótki tekst na około 100 słów.

 

Listening - (Paper 2) - 30 min., 25 punktów; składa się z czterech zadań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu.

 

Speaking - ( Paper 3) - od 10 do 12 min., 25 punktów; w tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. W drugiej części wspólnie wykonują zadanie, w trzeciej każdy z nich krótko omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w czwartej kandydaci dyskutują na tematy związane z omówionymi wcześniej zdjęciami.

 

FCE - First Certificate in English

Czym są egzaminy FCE?

 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych gzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średnio-zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu FCE odpowiada międzynarodowemu poziomowi B2 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.


Do czego przydaje się certyfikat FCE?

 • FCE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
 • FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

 

Kto ocenia egzamin ?
Część ustna egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

 

Kiedy odbywa się egzamin ?

 • Daty egzaminów FCE są ustalane odgórnie i nie ma możliwości dodatkowego terminu.
 • W Polsce są trzy sesje egzaminu FCE - w marcu, w czerwcu i grudniu.
 • Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję marcową odbywają się na początku stycznia, na sesję czerwcową zwykle odbywają się naprzełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i października. Możliwe są zapisy dla spóźnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE.
 • Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

 

Kiedy zdający otrzyma certyfikat?
Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 1.5 miesiąca od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Jak wyglądają egzaminy FCE?
Egzamin FCE składa się z 5 części:


1. Czytanie (1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
 • Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w części 3 jeden punkt.


2. Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe (120-150 słów);
 • zadanie do wyboru: kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.


3. Zastosowanie struktur językowych (45 minut) składa się z czterech części i 42 pytań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź. w częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w części 4 maksymalnie dwa punkty.


4. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie zdań;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
 • test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.


5. Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

 

Jaka jest skala ocen ?
FCE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E.
Osoba zdająca musi zgromadzić, co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C.
Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

 

Oto wyszczególnienie poszczególnych poziomów:
oceny pozytywne:

 • ocena A - 80% i więcej
 • ocena B - 75% do 79%
 • ocena C - 60% do 74%

oceny negatywne:

 • ocena D - 55% do 59%
 • ocena E - 54% i mniej

 

NOWOŚĆ
Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się na przykład następująca informacja:
Council of Europe Level B1 - w przypadku egzaminu FCE.

 

CAE - Certificate in Advanced English

Czym są egzaminy CAE?

 • Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu CAE odpowiada międzynarodowemu poziomowi C1 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do CAE wymaga ok 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego

Do czego przydaje sie certyfikat CAE?

 • CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.

 

Kto ocenia egzamin ?
Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

 

Kiedy odbywa się egzamin ?
W Polsce są dwie sesje egzaminu CAE - w czerwcu i grudniu. Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i pażdziernika. Zapisy dla spóźnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) - tylko jeden dzień!
Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

 

Kiedy zdający otrzyma certyfikat ?
Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok.1.5 miesiąca od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

 

Jak wygląda egzamin ?
Egzamin CAE składa się z 5 części tzw. Papers:


1. Czytanie (1 godzina 15 minut) składa się z czterech zadań i 34 pytań:

 • trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu;
 • tekst z lukami do uzupełnienia;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się dwa punkty, a w części 4 jeden punkt.

 

2. Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe (180-220 słów) typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list;
 • kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

 

3. Zastosowanie struktur językowych (1 godzina) składa się z pięciu części i 50 pytań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
 • przekształcanie wyrazów.

W częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, w części 4 dwa punkty, a w części 5 maksymalnie dwa punkty.

 

4. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • krótkie fragmenty tekstów;
 • uzupełnianie zdań;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

W drugiej części tekst odtwarzany jest tylko jeden raz. teksty 1, 3 i 4 odtwarzane są dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

 

5. Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów

 

Jaka jest skala ocen ?
CAE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E.
Osoba zdająca musi zgromadzić, co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C.
Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

 

Oto wyszczególnienie poszczególnych poziomów:
oceny pozytywne:

 • ocena A - 80% i więcej
 • ocena B - 75% do 79%
 • ocena C - 60% do 74%

oceny negatywne:

 • ocena D - 55% do 59%
 • ocena E - 54% i mniej

 

NOWOŚĆ
Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:
Council of Europe Level B2 - w przypadku egzaminu CAE.

CPE - Certificate of Proficiency in English

Czym są egzaminy CPE?

 • Certificate of Proficiency in English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej. Poziom egzaminu CPE odpowiada najwyższemu międzynarodowemu poziomowi C2 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference)
 • Przygotowanie do CPE wymaga ok. 1100 godzin nauki języka angielskiego

 

Do czego przydaje się certyfikat CPE?

 • CPE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CPE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CPE spełnia wymagania językowe stawiane przez większość anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

 

Kto ocenia egzamin?
Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

 

Kiedy odbywa się egzamin?
W Polsce są trzy sesje egzaminu CPE – w marcu, w czerwcu i grudniu. Zapisy na sesję marcową odbywają się na początku stycznia, na sesję czerwcową zwykle na przełomie lutego i marca, a na sesję grudniową na przełomie września i października. Zapisy dla spóżnionych w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE - tylko jeden dzień! Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

 

Kiedy zdający otrzyma certyfikat?
Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok.1.5 miesiąca od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

 

Jak wyglądają egzaminy CPE ?
Egzamin CPE składa się z 5 części tzw. Papers:


1. Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.

 

2. Pisanie (2 godziny; 40 punktów) - w tej części kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

 

3. Zastosowanie struktur językowych (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

 

4. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.

 

5. Część ustna (około 19 minut; 40 punktów) - w tej części standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.
Uwaga! Od sesji Zima 2008 część 4 egzaminu CPE (Rozumienie ze słuchu) odbywać się będzie tego samego dnia, co części 1, 2 i 3 (Czytanie, Pisanie i Zastosowanie struktur językowych) tego egzaminu. Czas trwania tych czterech części egzaminu pozostaje bez zmian.


Jaka jest skala ocen ?
CPE ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić, co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C.
Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

 

Oto wyszczególnienie poszczególnych poziomów:
oceny pozytywne:

 • ocena A - 80% i więcej
 • ocena B - 75% do 79%
 • ocena C - 60% do 74%

oceny negatywne:

 • ocena D - 55% do 59%
 • ocena E - 54% i mniej

 

NOWOŚĆ
Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:
Council of Europe Level C1- w przypadku egzaminu CPE.